12 kategorií

Léčebné Kódy se nezaměřují přímo na fyzické problémy ani se nezaměřují přímo na emoční problémy. Léčebné kódy se zaměřují na  12 problémů, řešených ve 12 kategoriích. Je pro nás úžasné, že zatímco jsou řešeny tyto problémy duše, souběžně se tak léčí naše fyzické a emoční problémy.

Každý problém, který člověk má, spadá do jedné z níže uvedených dvanácti kategorií.

První tři kategorie Léčebných kódů - Neodpuštění, Škodlivé činnosti a Mylné názory nazýváme kategorií zábran. Slovo zábrana používáme pro označení jevu bránícího nám prožívat šťastný a radostný život ve zdraví a prosperitě. Máme-li se vyléčit trvale a úplně, je třeba tyto zábrany odstranit. Dalších devět kategorií je založeno na vlastnostech ctnostech, které je třeba rozvíjet a podporovat.

 

NEODPUŠTĚNÍ

Odpuštění je zcela zásadní záležitost pro náš plnohodnotný život. Už i v Otčenáši je to jediná věc, o níž se Ježíš zmiňuje dokonce dvakrát. Neschopnost odpouštět se projevuje v podobě zlosti, podrážděnosti či neochoty být ve společnosti určitého člověka. Mnoho lidí si myslí, že když někomu odpustí, zbavují dotyčného odpovědnosti za určitý čin. Tito lidé nechápou, že tím, že odpouštějí, odpoutávají se oni od toho, kdo provedl něco zlého. Dokud odmítám někomu odpustit, jsem s ním svázán a v průběhu procesu on mě neustále stahuje do propasti. Navíc často se stává, že tomu, komu nedokážu odpustit je to úplně jedno, že se tím trápím. Vůbec mu na tom nezáleží. Tady vidíme, že neschopnost odpouštět ubližuje jen a jen mne. To nejlepší, co můžeme pro sebe a své nejbližší udělat, je umět odpouštět druhým a nikoho neposuzovat !!

Odpuštění je tedy naprosto zásadní v našem procesu a je zásadní pro náš šťastný a radostný život. Skutečné odpuštění může změnit naši vnitřní podstatu.

Odpuštění je prožití naší velkorysosti a lze jej nazvat Svátostí. Odpuštění nás osvobozuje, hojí naše tělo, hojí naše životy.

Co dělat, když přes veškerou snahu nelze někomu odpustit?

Musíme se obrátit do našeho srdce.

 

Škodlivé činnosti

Kategorie Škodlivé činnosti je prakticky nejrozsáhlejší kategorií, jíž se denně zabývají různé poradenství, kurzy a terapie na celém světě. Tyto činnosti vyplývají z našich pokusů znecitlivět naše vnitřní bolesti. Jejich cílem je spíše nalézt potěšení a vyhnout se bolesti, místo toho abychom usilovali o lásku, kterou skutečně potřebujeme. Jedná se o touhy a chování, které neustále opakujeme, i když nás to vlastně odtahuje od toho, co ve skutečnosti v životě chceme. Můžeme tyto záležitosti naleznout u sebe a ani vlastně nevíme, proč to děláme. Je to, jako kdyby to bylo v nás naprogramováno. Ano, je to v nás naprogramováno. Naše obrazce ve vzpomínkách nás vedou k určitému chování a ztěžují nám se změnit, začít se chovat jinak. V průběhu času se toto chování a vnější podmínky, které nás obklopují, stanou součástí naší buněčné paměti a je mnohem obtížnější se jich zbavit. Do kategorie Škodlivé činnosti patří například problémy s váhou, dietami a cvičením a také s návykovými látkami. Dále sem patří závislost na TV, hrách, alkoholu a mnohé další.

Tyto destruktivní reakce, projevující se navenek, jsou vždy odezvou na vyvolání určité buněčné vzpomínky obsahující nějakou lež, týkající se našeho života.

Škodlivé činnosti je téměř nemožné měnit, pokud neléčíme nevědomé a destruktivní buněčné vzpomínky a přesvědčení. Pomocí metody Léčebných Kódů můžete nalézt tyto destruktivní vzpomínky a umožnit tak svému tělu a mysli zbavit se jakékoliv škodlivé činnosti.

 

Mylné názory

Přední americký biolog Dr. Bruce Lipton potvrzuje, že příčinou nemocí je téměř naprosto vždy stres vyvolaný tím, že máme mylné názory na sebe, na svůj život a na ostatní lidi. Tyto názory v nás vytvářejí obavy z věcí, jichž se nemusíme obávat, a stres a nemoci jsou v podstatě obavy, které se projevily ve fyzické podobě. Mylné názory vytvářejí v našem těle stres, posunují naše buňky do tzv. sebeobranného módu a náš autonomní nervový systém se zapne do pozice bojuj anebo uteč. Jinými slovy: mylné názory nás dělají nemocnými.

Primárními mylnými názory jsou:

  1. Jsem nesympatický(á), Jsem bezvýznamný(á). Jsem špatný(á).
  2. Jsem beznadějný(á). Jsem bezcenný(á). Život je beznadějný.
  3. Stane se něco špatného. Budoucnost bude stejná jako minulost. Nejsem v pořádku.
  4. Něco se musí okamžitě změnit, abych byl v pořádku.
  5. Lidé mne zneužívají

Těmto a dalším podobným názorům lidé často věří a často ani nevědí proč. Mylné názory jsou jakési nádory v našich buněčných vzpomínkách. Jsou jako jakési rozhlasové stanice vysílající do našich uší lži. A když slyšíme tyto lži hodně let, začneme jim věřit a podle toho také jednáme.

To vše způsobuje, že žijeme sebezničujícím způsobem, v našem těle vytváříme stres, který vede k onemocnění či nemocem.

Jsou-li naše názory správné, pak jsou správné i naše pocity, myšlenky a činy.

Jestliže se však vaše činy, pocity a myšlenky neshodují s tím, co byste chtěli, je to vždy způsobeno tím, že něčemu věříte. Jakmile změníme své názory, automaticky se změní i naše myšlenky, pocity a jednání. A k tomu nám pomůže metoda Léčebné Kódy a všechny problémy svého života můžete natrvalo a účinně odstranit správným používáním této metody.

Dr.Bruce Lipton řiká, že je téměř vyloučeno vyřešit jakýkoliv problém jen silou vůle, neboť naše podvědomá mysl je milionkrát silnější než síla vůle. Tisíckrát budu chtít začít pozitivně myslet, ale když mne budou ovlivňovat mé podvědomé myšlenky, které jsou tisíckrát silnější než síla vůle, tak změna nenastane. Léčebné kódy se zaměří na tyto podvědomé myšlenky a nahradí je jinými. Odstraněním těchto mylných názorů Vaše těla nastartuje opět svůj přirozený proces.

 

Láska versus sobectví

Nedostatek lásky je jedním z hlavních kořenů v podstatě všech našich problému. Z lásky pramení všechny pozitivní vlastnosti a ze sobectví všechny negativní vlastnosti. Dá se říci, že nejdůležitější kategorií je Láska spolu s Odpuštěním. Neschopnost odpouštět bývá důsledkem sobectví a nedostatku lásky. Pravá láska znamená, že se oprostíme od svých potřeb a žádostí a děláme to, co je nejlepší pro ostatní a pro nás. A máme-li se rozhodnout mezi tím, co vyhovuje našim potřebám a žádostem, a tím, co je přínosem pro někoho jiného, pak nás láska vede k volbě potřeb druhého. Je jedna veliká zásada a přitom prostá zásada. Držíme - li se jí pevně a učiníme-li jí velikou ústřední zásadou v našem životě, budeme mít velkolepý úspěch, budeme opravdu velicí a šťastní, milováni a žehnáni. Kdyby byla opravdová láska více rozšířena, změnila by tento svět, v němž žijeme.

Dříve převládal názor, že "já" je slovo velice důležité, že chce-li někdo nalézt úspěch, velikost, štěstí, musí věnovat všecku pozornost sobě a jen sobě. To byl velký omyl. Je to přímý opak, opak nezměnitelného zákonu, že nalézáme vlastní život, když jej ztrácíme ve službě jiným. Tedy čím více ze svého života dáváme jiným, tím plnější a bohatší, tím krásnější a šťastnější stává se náš život. Následně uvidíme, že naše opravdová láska, naše služba, naše účinnost k jiným vrací se k nám vždy zpět, zesílená někdy stokrát nebo tisíckrát, dle zákona vesmíru. Není možno nalézt pravé štěstí, hledáme-li ho přímo. Naše štěstí nalezneme nepřímo službou, láskou a štěstím, které dáváme jiným. Jen to co vychází ze srdce muže vniknout do srdce.

Související fyzické problémy : endokrinní systém.

 

RADOST versus Smutek a Deprese

Upřímná a spontánní radost je pro nás indikátorem existence či neexistence destruktivních problémů srdce. Radost je velmi vzácný květ a existuje navzdory okolnostem. Nemáme na mysli nasazení šťastného výrazu, aby si ostatní mysleli, že jsme v pohodě (Na tváři lehký smích, hluboký v srdci žal). To nejen, že není upřímné, ale vtahuje naše tělo do vnitřního rozporu. Máme na mysli upřímnou radost, kterou máme uvnitř našeho srdce a těla. Opravdová radost je spojená s láskou. Kde je láska, tam je radost. Nedostatek lásky bývá vždy spojen s nedostatkem radosti.

Smutek a deprese jsou zakořeněny v buněčných vzpomínkách, které nám nalhávají, že život je beznadějný jen proto, že se v minulosti něco stalo. Tyto nezdravé buněčné vzpomínky a stres s tím související mají tendenci ovlivňovat náš kožní systém lidskou pokožku a s tím související kožní problémy. Léčebný kód se nezaměřuje přímo na určitou nemoc či zdravotní problémy. Léčebné kódy se zaměřují na buněčnou vzpomínku, mylný názor nebo negativní pocit.

 

KLID versus úzkost a strach

Pocit klidu je nejlepším ukazatelem zdravého srdce (mysli, vědomí, duše). Klid je přirozený důsledek milujícího srdce. Tuto kategorii nemůžeme zdokonalovat pomocí úsilí. Vnitřní klid je jedinou ze ctností, kterou nemůžete vytvořit. Musí plynout ze srdce plného lásky a radosti. Stav klidu bývá narušen strachem a strach je zdrojem všech negativních pocitů. Smutek, netrpělivost, nedůvěřivost, kontraproduktivní jednání, nestřídmost to vše pramení ze strachu. Důvod proč si volíme, co si volíme, je samozřejmě tak jako všechno ostatní ukryto v srdci.

Když se hlava střetne se srdcem, srdce vyhrává. I když si vědomě rozumem volíte lásku, je-li vaší nevědomou motivací strach, strach vyhraje a připraví vás o klid. Jakmile si zvolíte strach, okamžitě mají negativní pocity a myšlenkové vzorce otevřené dveře a brání nám prožívat život vašich snů. Je dobré také vědět, že opravdový klid je ještě méně ovlivnitelný vnějšími podmínkami než pocit radosti.

Sousisející fyzické problémy : trávicí soustava.

 

TRPĚLIVOST versus Zlost, Frustrace a Netrpělivost

Netrpělivost je důkaz, že člověk není spokojený. A téměř vždy to znamená, že se porovnáváme s ostatními, což nás uvádí na nesprávnou cestu. Srovnávání s ostatními nás vede k pocitu méněcennosti nebo nadřazenosti. Obojí je děsivé a způsobuje to nejen stresové stavy, ale všechny možné zdravotní potíže. Až budete příště netrpěliví, přičítejte to faktu, že jste právě vypnuli svůj imunitní systém a umožnili přístup nějaké nemoci či problému. Netrpělivost je jedna z negativních emocí, jejíž původ pramení ze strachu. Buněčné vzpomínky nevyřešíte, pokud se nezaměříte na strach. Nemusíte to dělat vědomě, Léčebné Kódy to udělají automaticky.

 

VSTŘÍCNOST versus Odmítavost a Hrubost

Tato kategorie je pro mnoho lidí zřejmě ta nejproblematičtější, hlavně pro ty, kteří prožívají v životě hlubokou psychickou bolest. Sobecký člověk - ten, kdo reaguje pod vlivem strachu a brání se lásce - většinou odmítá druhé a bývá na ně hrubý, protože sám trpí určitou bolestí a pocitem, že je odmítán. Právě to je ta nejhorší věc, jakou muže člověk prožívat, když ho někdo odmítne.

Tělesný systém, jenž bývá nejvíce ovlivněn odmítavými postoji, je centrální nervový systém.

 

SEBEVĚDOMÍ versus pocit méněcennosti

Hodně lidí má tuto kategorii jako svou hlavní kategorii, hlavně ti, kteří prožili nějaký hodně závažný emocionální problém nebo trpí perfekcionismem. S tím bývají spojeny pocity viny, hanby a strachu. Problém spočívá v tom, že i ti nejlepší z nás občas nejednají správně a často se jim něco nepodaří, což samozřejmě neznamená, že jsou špatní. Oni přitom propadají zoufalství a beznaději.

Tělesným systémem této kategorie je respirační systém. Když člověk prožívá pocit strachu, viny a hanby, bývají nejběžnější fyzickou reakcí problémy s dýcháním.

 

DŮVĚRA versus Ovládání

Bez důvěry nemůžeme milovat. Bez důvěry si neustále vytváříte sobeckou a ochrannou bariéru bránící lásce. Tou bariérou v nás je strach. Snažíme se mít nad naším životem co nejvyšší kontrolu.

 

POKORA versus Povrchnost

Pokora je nesmírně důležitá pro náš život. Oproti tomu povrchnost pramení z názoru, " vnějšek je vším" a že " Nejsem v pořádku, a pokud mě lidé blíž poznají, budou mít tentýž názor, a proto musím za každou cenu lidem předkládat svůj uměle vytvořený obraz, aby neviděli, kdo skutečně jsem. Jakmile začneme manipulovat sami ze sebou a s lidmi , zaměříme se na vnější dojem, ničíme své srdce, a to jak fyzicky , tak nefyzicky.

Jsme takoví, jací jsme ve svém srdci. Budeme-li energii vkládat do pročišťování srdce, automaticky získáme to, co opravdu chceme, což znamená, že budeme mít sami ze sebe dobrý pocit.

Související problémy : cévní a lymfatický systém.

 

SEBEOVLÁDÁNÍ versus ztráta kontroly

Jestliže se nedokážeme ovládat, nedokážeme milovat, nedokážeme realizovat své sny a většinou si zničíme i své zdraví. Sebeovládání je velmi důležité pro stav našeho srdce. Sebeovládání nemá být těžký, násilný a náročný úkol, ale naopak vše by mělo jít hladce a bez velkého úsilí. Je-li naše srdce plno strachu, pak se snažíme ovládat, abychom získali, a aby bylo všechno v pořádku. Naproti tomu, když je srdce plné lásky a pravdy, snažíme se ovládat s láskou, radostí a vděčností, protože už je všechno v pořádku.

U této kategorie jsou závažnými problémy lenost a bezohlednost. Problémy sebeovládání jsou spojeny se svalovým a kosterním systémem. Je doslova úžasné, jak se tyto problémy vyřeší, když ve svém srdci vyléčíme všechny problémy týkající se lenosti, bezohlednosti, bezmocnosti a neupřímnosti.

 

Zdroj: Léčebné kódy

 

a2.jpg